NL  /  ENG 

Algemene voorwaarden Like it a Lot

Artikel 1.Definities

Als deze met een hoofdletter zijn geschreven, wordt in deze Algemene Voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Like it a Lot;
 2. Like it a Lot: de onderneming ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81706448;
 3. Afnemer: de wederpartij van Like it a Lot bij een Overeenkomst;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst welke het geheel aan afspraken tussen Like it a Lot en Afnemer zal bevatten omtrent de door Afnemer van Like it a Lot af te nemen producten, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel van uitmaken.

Artikel 2.         Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle huidige, gewijzigde, aanvullende en toekomstige rechtsbetrekkingen en alle daaruit voortvloeiende, daarmee samenhangende of opvolgende betrekkingen tussen Like it a Lot en Afnemer, alsmede op alle door Like it a Lot gedane aanbiedingen en/of offertes, alles in de ruimste zin van het woord, met betrekking tot de diensten van en de levering van zaken door Like it a Lot.
 2. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van Like it a Lot die daartoe volgens de inschrijving van Like it a Lot in het handelsregister bevoegd is.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien Like it a Lot niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (langer) van toepassing zijn, of dat Like it a Lot in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 6. Iedere partij zal zijn eigen kosten dragen die gemaakt worden bij de onderhandelingen en voorbereidingen die leiden tot een Overeenkomst.

 

Artikel 3.         Het aanbod

 1. Like it a Lot brengt het aanbod/de offerte schriftelijk, elektronisch of mondeling uit.
 2. Aanbiedingen van Like it a Lot zijn steeds vrijblijvend en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Een aanbod/offerte van Like it a Lot is persoonlijk en mag niet zonder toestemming van Like it a Lot worden vermenigvuldigd of ter inzage aan derden worden gegeven.
 4. Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten en in andere (social) media waarop de diensten van Like it a Lot worden gepromoot, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld ter indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging door Like it a Lot mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.
 5. Het aanbod/de offerte bevat een voor Afnemer voldoende gespecificeerde omschrijving van de zaken, de tarieven en van de voorwaarden waaronder diensten worden verricht en zaken worden geleverd.
 6. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en gaat vergezeld van een exemplaar daarvan. Indien het aanbod niet onmiddellijk vergezeld kan gaan van de Algemene Voorwaarden, worden deze zo snel mogelijk aan Afnemer toegezonden.
 7. Like it a Lot kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kon (of had moeten) begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. De prijzen en vergoedingen die door Like it a Lot in rekening worden gebracht en/of staan vermeld in een aanbod/offerte, Overeenkomst of promotiemateriaal zijn in euro, exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 9. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Like it a Lot daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Like it a Lot schriftelijk anders aangeeft.
 10. Een aanvaarding door Afnemer van een aanbod van Like it a Lot, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Like it a Lot), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van Afnemer en /of de uitsluiting van de voorwaarden van Like it a Lot inhoudt. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing op de tot stand gekomen Overeenkomst. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Het bepaalde in artikel 2 lid 3 is onverminderd van toepassing.
 11. Een samengestelde prijsopgave verplicht Like it a Lot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 12. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 13. Like it a Lot heeft altijd het recht de aanbieding of offerte te herroepen tot 2 werkdagen na aanvaarding van daarvan.

 

Artikel 4.         Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Like it a Lot en Afnemer komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Afnemer en door acceptatie daarvan door Like it a Lot, dan wel wanneer Like it a Lot met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 2. Like it a Lot stuurt een schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie aan Afnemer.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief afwijking van de Algemene Voorwaarden) tussen Like it a Lot en Afnemer kunnen door Afnemer slechts bewezen worden door het overleggen van een schriftelijke bevestiging daarvan van Like it a Lot afkomstig van een persoon die blijkens de inschrijving in het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegd is. Overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, aanbiedingen, offertes en/of kortingen gelden niet (automatisch) voor toekomstige orders/Overeenkomsten.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Like it a Lot worden overschreden. In dat geval heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting.
 5. Annulering van een Overeenkomst kan slechts met instemming van Like it a Lot. Afnemer dient alsdan reeds door Like it a Lot gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 5.         Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

 1. De Overeenkomst wordt door Like it a Lot naar beste kunnen en met zorg overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. De Overeenkomst wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Like it a Lot is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst hulppersonen en derden in te schakelen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Afnemer zorgt er voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn, dan wel waarvan Like it a Lot heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en op een wijze waarop de betreffende gegevens voldoende zijn beveiligd aan Like it a Lot worden verstrekt.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen voor het overige oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding voor Like it a Lot worden verhoogd of verlaagd. Like it a Lot zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. In geval van wijziging van de overeenkomst heeft Afnemer recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting.
 6. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Like it a Lot gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door een binnen Like it a Lot bevoegd persoon en Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Like it a Lot op en is voor Afnemer evenmin grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Like it a Lot een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.
 7. Is voor de levering van bepaalde zaken of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit voor Like it a Lot nooit een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient Like it a Lot altijd bij schriftelijke kennisgeving in de gelegenheid te worden gesteld om de verbintenis alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
 8. Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven (lever)termijn voordat hij Like it a Lot, na het uitblijven van de overeengekomen levering binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de verbintenis na te komen, en de levering door Like it a Lot ook binnen deze termijn uitblijft.

Artikel 6.         Levering en termijnen

 1. Afnemer heeft een afnameplicht. Vanaf het tijdstip dat aan Afnemer is medegedeeld dat de zaken voor aflevering gereed staat, zijn de zaken voor rekening en risico van Afnemer.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kunnen Like it a Lot en Afnemer overeenkomen dat Like it a Lot voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval volledig bij Afnemer.
 3. Indien is overeengekomen dat Like it a Lot zorg draagt voor transport en Afnemer de zaken tijdens transport door Like it a Lot wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen betreffende het transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Like it a Lot overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
 4. Indien is overeengekomen dat Like it a Lot zorg draagt voor transport zal Afnemer aan Like it a Lot alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder (maar niet beperkt tot) de juiste documenten voor douanes. Het risico betreffende de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Afnemer, is voor rekening en risico van Afnemer.
 5. Indien zaken, door overmacht of door een omstandigheid die aan Afnemer op grond van de wet, de overeenkomst of verkeersopvattingen is toe te rekenen, niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Like it a Lot gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan/te stallen en betaling van de kosten daarvan te verlangen zonder dat Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.
 6. Indien Afnemer zijn afnameplicht verzuimt na te komen, is Like it a Lot gerechtigd de zaken na ommekomst van een termijn van 2 kalenderweken nadat de zaken afgenomen hadden moeten worden namens Afnemer te verkopen tegen een door Like it a Lot te bepalen redelijke prijs. Like it a Lot is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
 7. Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risico is overgegaan op Afnemer, ontslaat Afnemer niet van de verplichting de overeengekomen prijs te betalen, tenzij het verlies of de schade volledig te wijten is aan een op deze schade gerichte opzettelijke handeling of bewuste roekeloosheid van Like it a Lot of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
 8. Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Like it a Lot, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen termijn, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te presteren, en de prestatie ook binnen deze termijn uitblijft.

Artikel 7.         Controle en reclametermijn – levering en dienstverlening

 1. Afnemer dient geleverde diensten en te leveren zaken direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of andere tekortkomingen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de werkzaamheden c.q. de aflevering van de zaken, schriftelijk aan Like it a Lot te worden medegedeeld.
 2. Indien Afnemer onvoldoende deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij de controle voor eigen risico en rekening te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.
 3. Gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen die niet binnen de in de voorgaande leden opgenomen termijn konden of dienden te worden geconstateerd, dient Afnemer binnen 5 werkdagen na de ontdekking ervan schriftelijk aan Like it a Lot mee te delen.
 4. Indien Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen Like it a Lot schriftelijk van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen, die ontstaan door het gebrek of andere tekortkoming ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, te beroepen.
 5. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dikte, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt aangebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken of dienstverlening, geven Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de zaken of dienstverlening te weigeren.
 6. Bij reclamatie dient Afnemer de zaken aan te bieden aan Like it a Lot, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 7. Indien een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Like it a Lot de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan. Like it a Lot is ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan Afnemer te voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van de gebrekkige zaak.
 8. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Like it a Lot integraal voor rekening van Afnemer.
 9. Reclames geven Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen. Like it a Lot is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken of andere tekortkomingen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen.
 10. Afnemer kan alleen een beroep doen op een gebrek nadat hij aan al zijn verplichtingen aan Like it a Lot heeft voldaan.

Artikel 8.         Garantie en overige aanspraken

 1. Onverminderd de bepalingen in het vorige artikel kan Afnemer enkel aanspraak maken op garantie indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast gelden in alle gevallen de volgende bepalingen.
 2. Geen garantie wordt gegeven als gebreken of andere tekortkomingen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen het gevolg zijn van:
 3. normale slijtage;
 4. onoordeelkundig gebruik;
 5. het door Afnemer hebben aangepast van de verpakking;
 6. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
 7. Afnemer kan de rechten uit hoofde van dit artikel c.q. de (nader) overeengekomen garantie niet overdragen.

Artikel 9.         Prijzen en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Like it a Lot in euro’s, exclusief btw, exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
 2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Like it a Lot worden doorberekend aan Afnemer als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
 3. Indien voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een wijziging in de valuta of wisselkoers optreedt, is Like it a Lot gerechtigd een voor haar nadelige koerswijziging aan Afnemer door te berekenen.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Like it a Lot aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Like it a Lot aangegeven. Like it a Lot is gerechtigd om periodiek te factureren.
 5. Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van twaalf (12) procent op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties (6:119a BW) hoger is, in welk geval deze wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Like it a Lot heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Like it a Lot kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Like it a Lot kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 9. Afnemer is aansprakelijk voor alle door Like it a Lot (zowel in als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Afnemer. Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 10. Al hetgeen Afnemer aan Like it a Lot verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van Afnemer is uitgesproken, Afnemer surseance van betaling (of een buitenlands equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd, wanneer Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt of als zich een andere omstandigheid voordoet waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 11. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van Like it a Lot een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Like it a Lot heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Afnemer te verhalen.
 12. Bij bestellingen tot € 500,- (ex btw) worden rembours- en frankeerkosten in rekening gebracht.
 13. Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op Like it a Lot te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Like it a Lot uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Opschorting is eveneens niet toegestaan.

Artikel 10.       Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde zaken blijven eigendom van Like it a Lot, zolang Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:
 1. ter zake van door Like it a Lot aan Afnemer krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
 2. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
 3. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
  1. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus uitdrukkelijk niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Like it a Lot onder eigendomsvoorbehoud op Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
  2. Partijen komen overeen dat, ook als soortgelijke zaken ook van derden zijn verkregen, alle zaken die Like it a Lot aanwijst en waarvan Like it a Lot middels facturen of anderszins kan aantonen dat hij zaken van die soort heeft geleverd, behoudens tegenbewijs geacht worden van Like it a Lot afkomstig te zijn en dus, indien op dat moment Like it a Lot nog of weer een vordering op Afnemer heeft, eigendom van Like it a Lot zijn gebleven.
  3. Behoudens door Like it a Lot te leveren tegenbewijs wordt de waarde van de af te geven zaken geacht maximaal 50% van de waarde ten tijde van de leveringsdatum te bedragen, zoals die uit de administratie van Like it a Lot blijkt, met dien verstande dat de waarde van de geleverde zaken die op grond van het voorgaande aan Like it a Lot (dienen te) worden afgegeven, behoudens tegenbewijs, wordt geacht zodanig te zijn afgenomen dat deze goederen maximaal een waarde vertegenwoordigen gelijk aan de vordering van Like it a Lot. Behoudens tegenbewijs worden de (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte geacht 25% van de waarde ten tijde van de leveringsdatum van de af te geven goederen te bedragen.
  4. Afnemer is niet gerechtigd de door Like it a Lot geleverde zaken, te bezwaren met enig beperkt recht.
  5. Zolang Afnemer niet ten volle heeft voldaan aan zijn verplichtingen als bedoeld in lid 4 van dit Artikel, is Afnemer verplicht de geleverde zaken als een goed huisvader te onderhouden, niet te verhuren, te bezwaren met enig beperkt recht of in gebruik af te staan en niet te verplaatsen, maar in haar bedrijfsruimte te laten staan (tenzij lid 5 van dit Artikel de bevoegdheid aan Afnemer toekent om de zaken te gebruiken), deze tegen brand en diefstal en tegen bedrijfsschade te verzekeren en verzekerd te houden. Like it a Lot bedoelt met het hiervoor omschreven pandverbod goederenrechtelijk werking te bereiken zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
  6. Zolang Afnemer niet ten volle heeft voldaan aan zijn verplichtingen als bedoeld in het eerste lid, is Afnemer verplicht de geleverde zaken als een goed huisvader te onderhouden, niet te verkopen, te verhuren, te verpanden of in gebruik af te staan en niet te verplaatsen, maar in haar bedrijfsruimte te laten staan (tenzij lid 6 van dit artikel de bevoegdheid aan Afnemer toekent om de zaken ter verkopen), deze zaken tegen brand en diefstal en de overgedragen handelsonderneming tegen bedrijfsschade te verzekeren en verzekerd te houden.
  7. Indien Afnemer de geleverde zaken verkoopt, verhuurt, overdraagt of bezwaart met een beperkt recht, al dan niet in strijd met dit artikel, is Afnemer verplicht de waarde van de betreffende zaken direct en ineens aan Like it a Lot uit te keren. De waarde van de betreffende zaken wordt voor toepassing van dit artikel gefixeerd op de waarde ten tijde van de leveringsdatum, of indien de waarde van de zaken ten tijde van de verkoop, verhuur, overdracht of bezwaring hoger is dan de waarde ten tijde van de leveringsdatum, op deze hogere waarde.
  8. Wanneer aan Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

Artikel 11.       Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Like it a Lot naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Like it a Lot geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Like it a Lot niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Like it a Lot of van Derden waarvan Like it a Lot op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën, pandemieën, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personnel van Like it a Lot (waaronder – maar niet uitsluitend – haar directie(leden)).
 3. Like it a Lot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Like it a Lot zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12.       Ontbinding en opschorting

 1. Like it a Lot behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Like it a Lot nakomt.
 2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Like it a Lot gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Afnemer, Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
 3. Voor zover Afnemer een ontbindingsrecht heeft, is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Like it a Lot toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende opdrachten/orders.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Like it a Lot conform de vorige leden, dient Afnemer het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Like it a Lot aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

Artikel 13.       Intellectuele eigendomsrechten

 1. Like it a Lot behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder, echter niet limitatief, de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,(proef)modellen, programmatuur, merkenrechten alsmede de daaraan verbonden goodwill, de auteursrechten verbonden aan en samenhangend met de producten, waaronder de rechten op de etiketten en (reclame)uitingen. Like it a Lot heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. New Rebels, Justified en Piace Molto zijn gedeponeerde handels- en beeldmerken van Like it a Lot.
 3. Like it a Lot is niet bekend met inbreuken op rechten van derden ter zake van de door hem geleverde zaken.
 4. Indien Afnemer opmerkt dat de producten van Like it a Lot inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Like it a Lot toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient Afnemer Like it a Lot daarvan direct op de hoogte te stellen.
 5. Afnemer is niet gerechtigd de producten van Like it a Lot te herverpakken, tenzij zij in bulkverpakking door Like it a Lot aan Afnemer worden geleverd en schriftelijk overeengekomen is dat de producten door Afnemer mogen worden (her)verpakt in een verpakking van Afnemer. Afnemer dient, voor al haar onder private label verkochte en nog te verkopen producten, te allen tijde door middel van de betreffende batchnummers aan te kunnen tonen uit welke zending van Like it a Lot deze afkomstig zijn en dit op eerste verzoek van Like it a Lot aan haar kenbaar te maken.
 6. Afnemer garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Afnemer (of derden namens Afnemer) aan Like it a Lot verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Afnemer vrijwaart Like it a Lot voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Afnemer is gehouden tot vergoeding van alle schade die Like it a Lot door aanspraken met betrekking tot door derden beweerde rechten lijdt. Verder is Afnemer gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Like it a Lot met betrekking tot dergelijke aanspraken.

Artikel 14.       Retentierecht

 1. Wanneer Like it a Lot goederen van Afnemer onder zich heeft, is Like it a Lot gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen heeft plaatsgevonden die Like it a Lot op dat moment op Afnemer heeft, waaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, vorderingen uit de Overeenkomst, enige andere overeenkomst en vorderingen op grond van de wet ontstaan.
 2. Afnemer komt geen beroep op een retentierecht toe.

Artikel 15.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Like it a Lot is Like it a Lot nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij Afnemer als bij derden. Tevens is Like it a Lot niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Like it a Lot in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevend personeel of leidinggevende ingeschakelde derden.
 2. De aansprakelijkheid van Like it a Lot is in alle gevallen in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert, maar zal in geval van aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering het bedrag van de factuurwaarde van de order betreffen, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking. In ander gevallen geldt dat geval de verzekeraar van Like it a Lot niet tot uitkering overgaat, de aansprakelijkheid van Like it a Lot te allen tijde beperkt is tot het bedrag van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).
 3. Like it a Lot is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Like it a Lot aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Like it a Lot toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 4. Like it a Lot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand, letselschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 5. Indien Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Like it a Lot daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
 6. Afnemer vrijwaart Like it a Lot van (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Like it a Lot daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Afnemer. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Like it a Lot.
 7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer uit welken hoofde ook jegens Like it a Lot vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet op basis waarvan Afnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens Like it a Lot verkrijgt.

Artikel 16.       Marketing en communicatie

 1. Afnemer verstrekt Like it a Lot het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen verband houdende met Afnemer te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van Like it a Lot en als referentie op social media en/of de website van Like it a Lot.
 2. Like it a Lot verstrekt Afnemer het recht om de merken en logo’s zoals aangegeven op de zaken die Afnemer koopt en geleverd krijgt van Like it a Lot te gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder vermelding op social media en website(s).

Artikel 17.       Geheimhouding

 1. Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van Like it a Lot verkregen gegevens, informatie en kennis waarvan Afnemer de vertrouwelijkheid kent of had behoren te kennen.
 2. Afnemer garandeert en staat ervoor in dat zijn medewerkers, door hem ingeschakelde derden en adviseurs zich aan dezelfde geheimhoudingsverplichting zullen houden.

Artikel 18.       Data en privacy

 1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met Afnemer mag Like it a Lot, zonder verdere restricties, alle informatie, voor zover deze informatie niet aan te merken is als persoonsgegeven, die Like it a Lot zowel in de fase voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst als bij de uitvoering van een Overeenkomst verkrijgt, opslaan, verwerken en (her)gebruiken.
 2. Voor zover Like it a Lot en Afnemer in het kader van de (mogelijke) totstandkoming van een Overeenkomst of in de uitvoering van een Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving.
 3. Afnemer garandeert dat hij – gelet op de aard van de gegevens en de stand van de techniek – passende technische en organisatorische maatregelen zal treffen ter bescherming van eventuele persoonsgegevens die Afnemer ontvangt van Like it a Lot.
 4. Afnemer garandeert dat alle data (zoals persoonsgegevens) die zij ter beschikking stelt aan Like it a Lot op een rechtmatige wijze is verkregen, op een rechtmatige en veilige wijze ter beschikking is gesteld aan Like it a Lot en dat de data geen inbreuk oplevert met enige rechten van derden. Afnemer vrijwaart Like it a Lot tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen Like it a Lot voortkomende uit enige inbreuk door Afnemer en/of diens verwerker van enige rechten van derden of verplichtingen die voortvloeien uit privacywetgeving.
 5. Ter zake alle data en persoonsgegevens die Like it a Lot van Afnemer ontvangt, zal Like it a Lot alle nodige veiligheidsmaatregelen treffen en volledige geheimhouding betrachten, tenzij openbaring noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of nakoming van een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

 

Artikel 19.       Toepasselijk recht en geschillen

 1. De Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

Artikel 20.       Overige bepalingen

 1. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van Like it a Lot wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 81706448.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is, is telkens de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden van toepassing.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 5. Like it a Lot heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en op de
 6. bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Afnemer wordt schriftelijk of via de
 7. e-mail van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding op de hoogte gesteld.
 8. Voor vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Like it a Lot. Contactgegevens zijn te vinden op onze website https://www.likeitalot.nl.

 ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Terms and Conditions Like it a Lot

Article 1.Definitions

When capitalized, in these Terms and Conditions the terms below, in plural or singular, mean the following:

 1. General Terms and Conditions: these general terms and conditions from Like it a Lot;
 2. Like it a Lot: the company registered under number 81706448;
 3. Customer: the counterparty of Like it a Lot in an Agreement;
 4. Agreement: the agreement which will contain the entirety of agreements between Like it a Lot and Customer regarding the products to be purchased by Customer from Like it a Lot, of which these General Terms and Conditions form an integral part.

 

Article 2.         General

 1. These General Terms and Conditions apply to the formation, content and fulfillment of all current, modified, additional and future legal relationships and all resulting, related or successive relationships between Like it a Lot and Customer, as well as to all proposals and/or offers made by Like it a Lot, all in the broadest sense, with regard to the services of and the delivery of goods by Like it a Lot.
 2. Deviating stipulations, (oral) agreements, promises or arrangements only apply if and insofar as they have been explicitly confirmed in writing by a representative of Like it a Lot who is authorized to do so according to the registration of Like it a Lot in the trade register.
 3. The applicability of any general terms and conditions of Customer is explicitly rejected.
 4. If a situation arises between parties that is not regulated in these General Terms and Conditions, this situation must be assessed in the spirit of these General Terms and Conditions.
 5. If Like it a Lot does not always require strict compliance with these General Terms and Conditions, this does not mean that the provisions thereof no longer apply, or that Like it a Lot would to any extent lose the right to demand strict compliance with the provisions of these General Terms and Conditions in other cases.
 6. Each party shall bear its own costs incurred in the negotiations and preparations leading to an Agreement.

 

Article 3.         The proposal

 1. Like it a Lot makes the proposal/offer in writing, electronically or verbally.
 2. Proposals from Like it a Lot are always without obligation and subject to any changes, even if they state a term for acceptance. An offer or proposal lapses if the product to which the offer or proposal relates is no longer available in the meantime.
 3. A proposal/offer from Like it a Lot is personal and may not be reproduced or made available to third parties without permission from Like it a Lot.
 4. No rights can be derived from the information on websites, folders, flyers, newspapers and in other (social) media where the services of Like it a Lot are promoted. The information in such media is approximate only. This information may only be deemed correct upon written confirmation by Like it a Lot, except for obvious omissions and errors.
 5. The proposal/offer contains for Customer a sufficiently specified description for Customer of the goods, the rates and the conditions under which services are performed and goods are delivered.
 6. The proposal points out the applicability of these General Terms and Conditions and is accompanied by a copy thereof. If the proposal cannot be immediately accompanied by the General Terms and Conditions, these will be sent to Customer as soon as possible.
 7. Like it a Lot cannot be held to its offer or proposal if Customer could (or should have) reasonably understood that the offer or proposal, or a part thereof, contains an obvious mistake or error.
 8. The prices and fees charged by Like it a Lot and/or stated in a proposal/offer, Agreement or promotional material are in Euros, exclusive of VAT and other levies that have been or will be imposed by the government and any costs to be incurred in the context of the Agreement, including travel and accommodation costs, shipping and administration costs, unless explicitly indicated otherwise.

 

 

 

 1. If the acceptance (whether or not on minor points) deviates from the proposal included in the offer or proposal, Like it a Lot is not bound by it. The Agreement will then not be concluded in

accordance with this deviating acceptance, unless Like it a Lot indicates otherwise in writing.

 1. Acceptance by Customer of a proposal from Like it a Lot, containing a statement of the applicability of Customer’s general (purchase) conditions (whether or not to the exclusion of the general terms and conditions of Like it a Lot), has no effect insofar as it implies the applicability of Customer’s terms and conditions and/or the exclusion of the terms and conditions of Like it a Lot. Customer’s general terms and conditions do not apply to the Agreement that has been concluded. Article 19 of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply. The provisions of article 2, paragraph 3, apply in full.
 2. A combined quotation does not oblige Like it a Lot to perform part of the assignment for a corresponding part of the quoted price.
 3. Proposals or offers do not automatically apply to future orders.
 4. Like it a Lot always has the right to revoke the proposal or offer up to 2 business days after its acceptance.

 

Article 4.         Formation of an Agreement

 1. The Agreement between Like it a Lot and Customer is established upon acceptance of the proposal by Customer and by acceptance thereof by Like it a Lot, or when Like it a Lot has started the implementation of the Agreement.
 2. Like it a Lot sends a written or electronic confirmation of acceptance to Customer.
 3. Changes to the Agreement (including deviations from the General Terms and Conditions) between Like it a Lot and Customer can only be proven by Customer by submittance of a written confirmation thereof from Like it a Lot, originating from a person who, according to the registration in the Trade Register, is authorized to represent. Agreed deviations from the General Terms and Conditions, proposals, offers and/or discounts do not (automatically) apply to future orders / Agreements.
 4. Changes to the Agreement may result in agreed terms being exceeded by Like it a Lot. In that case, Customer is not entitled to compensation, dissolution and/or suspension.
 5. Cancellation of an Agreement is only possible with the consent of Like it a Lot. Customer must then reimburse costs already incurred by Like it a Lot.

 

Article 5.         Implementation of the Agreement – general

 1. The Agreement is executed by Like it a Lot to the best of its ability and with care in accordance with the standards of good workmanship. The Agreement is performed on the basis of a best-efforts obligation.
 2. Like it a Lot is entitled to engage auxiliary persons and third parties for the implementation of the Agreement.
 3. All orders are accepted and implemented exclusively with the exclusion of the effect of articles 7:404, 7:407 paragraph 2 and 7:409 of the Civil Code.
 4. Customer ensures that all data that is necessary, or which Like it a Lot has indicated is necessary for the implementation of the Agreement, or which Customer should reasonably understand is necessary for the implementation of the Agreement, is provided to Like it a Lot in a timely manner, completely and in a manner in which the relevant data is sufficiently secured.
 5. If during the implementation of the Agreement it appears that it is necessary for its proper implementation to amend or supplement it, parties will proceed to amend the Agreement in good time and in mutual consultation. If the nature, scope and/or content of the Agreement is amended, this may also have consequences for what was otherwise originally agreed. As a result, the originally agreed fee for Like it a Lot can be increased or decreased. Like it a Lot will quote as much as possible in advance. Furthermore, by amending the Agreement, the originally stated term of implementation can be amended. Customer accepts the possibility of amending the Agreement, including the change in price and term of implementation. In the event of an amendment to the agreement, Customer is entitled to compensation, dissolution and/or suspension.

 

 

 

 1. If the Agreement is amended, including an addition, Like it a Lot is entitled to implement it first after approval has been given by a person authorized within Like it a Lot and Customer has agreed to the price and other conditions specified for the implementation, including the time to be determined at that time at which implementation will be taken care of. Not or not immediately implementing the amended Agreement does not constitute failure on the part of Like it a Lot and is also not a ground for Customer to terminate or dissolve the Agreement. Without failing, Like it a Lot can refuse a request to amend the Agreement, if this could have qualitative and/or quantitative consequences.
 2. If a term has been agreed or specified for the delivery of certain goods or services, this is never a strict deadline for Like it a Lot, unless this has been explicitly agreed in writing. If a term is exceeded, Like it a Lot must always be given the opportunity by written notification to fulfill the obligation within a reasonable term.
 3. Customer is not entitled to dissolve the Agreement due to exceeding the specified (delivery) term before it has set Like it a Lot, after the agreed delivery has not been made within the agreed time, in writing (not including: e-mail) a reasonable term to still fulfill the obligation, and the delivery by Like it a Lot is also not forthcoming within this term.

 

Article 6.         Delivery and terms

 1. Customer has a purchase obligation. From the time that Customer has been informed that the goods are ready for delivery, the goods are for the account and risk of Customer.
 2. Regardless of the provisions of the previous paragraph of this article, Like it a Lot and Customer can agree that Like it a Lot takes care of the transport. Also in that case, the risk of storage, loading, transport and unloading rests entirely with Customer.
 3. If it has been agreed that Like it a Lot will take care of transport and Customer wishes to have the goods insured by Like it a Lot during transport, or has other requirements regarding the transport, it must agree to this with Like it a Lot in writing. The insurance is for the account and risk of Customer.
 4. If it has been agreed that Like it a Lot will take care of transport, Customer will provide Like it a Lot with all information necessary for the transport, including (but not limited to) the correct documents for customs authorities. The risk regarding the completeness and/or correctness of the data rests with Customer. Any delay in the delivery time due to delays at customs, whether or not caused by incomplete or incorrect provision of data by Customer, is for the account and risk of Customer.
 5. If goods, due to force majeure or a circumstance attributable to Customer on the basis of the law, the agreement or prevailing opinion, are not received, or at least cannot be transported to the place of destination, Like it a Lot is entitled to warehouse/store these items at the expense and risk of Customer and to demand payment of the costs thereof, without Customer being entitled to suspension of payment.
 6. If Customer fails to fulfill its purchase obligation, Like it a Lot is entitled to sell the goods on behalf of Customer at a reasonable price to be determined by Like it a Lot, after a period of 2 calendar weeks after the goods should have been purchased. In that case, Like it a Lot is entitled to set off the purchase price paid to it against all its claims against Customer, including its claims for compensation.
 7. The loss of or damage to the goods after the risk has passed to Customer does not release Customer from the obligation to pay the agreed price, unless the loss or damage is wholly attributable to an intentional act aimed at this damage or willful recklessness on the part of Like it a Lot or its managerial subordinate(s).
 8. Customer is not entitled to dissolve the agreement due to exceeding the specified term before it has set Like it a Lot, after the agreed performance has not been delivered within the agreed term, a reasonable term to still perform in writing, and the performance is also not forthcoming within this term.

 

Article 7.         Inspection and time limit for complaints – delivery and service provision

 1. Customer must inspect or have inspected the delivered services and goods to be delivered immediately after the end of the work or upon delivery.

 

 

 

Visible or otherwise reasonably recognizable defects or other shortcomings with regard to what has been agreed upon must be reported to Like it a Lot in writing as soon as possible after the inspection, but in any case no later than 5 business days after the end of the work or the delivery of the goods.

 1. If Customer is insufficiently competent, it is obliged to be assisted or represented by an expert during the inspection at its own risk and expense.
 2. Defects or deviations of what has been agreed that could not or should not be established within the period stated in the previous paragraphs, must be communicated to Like it a Lot in writing within 5 business days after discovery.
 3. If Customer fails to inform Like it a Lot in writing of the defect within the periods referred to in this article, it loses the right to invoke any legal consequences arising from the defect or other shortcoming with regard to what has been agreed.
 4. Minor deviations from specified sizes, weights, compositions or colors, thickness, or other deviations, as a result of which no substantial change is made in the composition, implementation or applicability of the goods or services, do not entitle Customer to cancellation or (partial) dissolution of the Agreement, nor the right to refuse receipt or payment of the goods or services.
 5. In the event of a complaint, Customer must offer the goods to Like it a Lot, unless this is not reasonably possible.
 6. If an item is defective and a complaint has been made in time, Like it a Lot will replace the defective item within a reasonable period of time or arrange for its repair. Like it a Lot is also entitled to pay replacement compensation to Customer up to a maximum of the purchase amount of the defective item.
 7. If a complaint is unfounded, the costs that have arisen for Like it a Lot as a result, will be borne in full by Customer.
 8. Complaints do not entitle Customer to suspend or reduce its obligations under the Agreement. Like it a Lot is not liable for damage as a result of defects or other shortcomings compared to what has been agreed.
 9. Customer can only invoke a defect after it has fulfilled all its obligations to Like it a Lot.

 

Article 8.         Warranty and other claims

 1. Without prejudice to the provisions in the previous article, Customer can only claim warranty if this has been explicitly agreed in writing. In addition, the following provisions apply in all cases.
 2. No warranty is given if defects or other shortcomings with regard to what has been agreed are the result of:
 3. normal wear and tear;
 4. improper use;
 5. packaging adjusted by Customer;
 6. not or incorrectly performed maintenance.
 7. Customer cannot transfer the rights under this article or the (further) agreed warranty.

 

Article 9.         Prices and payment

 1. Unless explicitly stated otherwise, prices on offers and Agreements or on any other statement of Like it a Lot are in Euros, exclusive of VAT, exclusive of any import duties, other taxes, levies and duties.
 2. An increase in cost-determining factors, arising after the conclusion of the Agreement, may be passed on by Like it a Lot to Customer if the fulfillment of the Agreement has not yet been completed at the time of the increase.
 3. If a change in the currency or exchange rate occurs before or during the implementation of the Agreement, Like it a Lot is entitled to pass on a disadvantageous change in exchange rate to Customer.
 4. Payment must be made within 14 days of the invoice date, in a manner to be indicated by Like it a Lot in the currency in which the invoice is made, unless otherwise indicated by Like it a Lot in writing. Like it a Lot is entitled to invoice periodically.
 5. If Customer fails to pay an invoice on time, Customer is legally in default. Customer will then owe an interest of twelve (12) percent on an annual basis, unless the statutory interest rate for commercial transactions (6:119a CC) is higher, in which case this statutory interest rate is due.

 

 

The interest on the outstanding amount will be calculated from the moment that Customer is in default until the moment of payment of the full amount owed.

 1. Like it a Lot has the right to apply the payments made by Customer first to reduce the costs, then to reduce the interest due and finally to reduce the principal sum and current interest.
 2. Like it a Lot can, without being in default as a result, refuse a payment proposal if Customer designates a different order for the allocation of the payment. Like it a Lot can refuse full repayment of the principal if the outstanding and current interest and collection costs are not also paid.
 3. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation. Customer who is not entitled to section 6.5.3 (Articles 231 to 247 Book 6 Civil Code) is also not entitled to suspend payment of an invoice for any other reason.
 4. Customer is liable for all costs actually incurred by Like it a Lot (both in and out of court) that relate to the collection of its claims against Customer. Customer also owes interest on the collection costs owed.
 5. Everything that Customer owes to Like it a Lot is immediately due and payable if a payment term has been exceeded, the bankruptcy (or the equivalent thereof used in another country) of Customer has been declared, Customer requests suspension of payment (or a foreign equivalent thereof), when goods or claims of Customer are seized, when Customer (company) is dissolved or liquidated or ceases its business operations, Customer (natural person) requests to be admitted to judicial debt restructuring (or its equivalent), is placed under guardianship or dies or if any other circumstance arises that prevents Customer from freely disposing of its assets.
 6. Regardless of the agreed payment conditions, Customer is obliged to provide what it deems sufficient security for payment at the request of Like it a Lot. If Customer does not comply with this request within the specified period, it will immediately be in default. In that case Like it a Lot has the right to dissolve the agreement and to recover its damage from Customer.
 7. For orders up to € 500 (ex VAT) COD and franking costs will be charged.
 8. Customer’s right to set off its claims on Like it a Lot against payment obligations to Like it a Lot for whatever reason is therefore excluded. Suspension is also not allowed.

 

Article 10.       Retention of title

 1. The delivered goods remain property of Like it a Lot, as long as Customer has not met the claims:
 1. with regard to goods delivered or to be delivered by Like it a Lot to Customer pursuant to this or any other (future or otherwise) Agreement, and/or,
 2. with regard to services performed or to be performed for the benefit of Customer pursuant to the Agreements referred to under a, and/or,
 3. arising from failure to comply with the aforementioned obligations, such as (but not limited to) interest, extrajudicial and judicial costs.
  1. The present retention of title is therefore explicitly not nullified if at any time no claim of Like it a Lot under retention of title against Customer is outstanding, but also refers to future claims.
  2. The parties agree that, even if similar items have also been obtained from third parties, all items that Like it a Lot points out and of which Like it a Lot can demonstrate by means of invoices or otherwise that it has delivered items of that type, notwithstanding proof to the contrary, are deemed to come from Like it a Lot and therefore, if at that time Like it a Lot still has a claim on Customer, have remained the property of Like it a Lot.
  3. Subject to proof to the contrary to be provided by Like it a Lot, the value of the goods to be handed over is deemed to amount to a maximum of 50% of the value at the time of the delivery date, as appears from the records of Like it a Lot, on the understanding that the value of the delivered goods that are (to be) handed over to Like it a Lot on the basis of the foregoing, subject to proof to the contrary, is deemed to have decreased in such a way that these goods represent a maximum value equal to the claim of Like it a Lot. Notwithstanding proof to the contrary, the (extra)judicial costs and any costs for obtaining delivery are deemed to be 25% of the value at the time of the delivery date of the goods to be delivered.

 

 

 

 1. Customer is not entitled to encumber the goods delivered by Like it a Lot with any limited right.
 2. As long as Customer has not fully complied with its obligations as referred to in paragraph 4 of this Article, Customer is obliged to maintain the delivered goods with due care, not to rent them out, to encumber them with any limited right or to transfer them in use and not to be moved, but to leave them in its business premises (unless paragraph 5 of this Article grants Customer the authority to use the items), to insure and keep them insured against fire and theft and against trading loss. Like it a Lot means with the above-described prohibition of pledge to achieve the effect of property law as referred to in article 3:83 paragraph 2 Civil Code.
 3. As long as Customer has not fully complied with its obligations as referred to in the first paragraph of this Article, Customer is obliged to maintain the delivered goods with due care, not to rent them out, to encumber them with any limited right or to transfer them in use and not to be moved, but to leave them in its business premises (unless paragraph 6 of this Article grants Customer the authority to use the items), to insure and keep them insured against fire and theft and against trading loss.
 4. If Customer sells, rents, transfers or encumbers the delivered goods with a limited right, whether or not in violation of this article, Customer is obliged to pay the value of the relevant goods to Like it a Lot immediately and at once. For the purposes of this article, the value of the goods in question is fixed at the value at the time of the delivery date, or, if the value of the goods at the time of sale, rental, transfer or encumbrance is higher than the value at the time of delivery, at such higher value.
 5. If Customer is granted suspension of payment or if it is declared bankrupt, from that moment on it is not authorized to use and/or dispose of the goods.

 

Article 11.       Force majeure

 1. In the event of force majeure, both of a permanent and temporary nature, Like it a Lot is at its own discretion entitled to dissolve the Agreement in whole or in part or to temporarily suspend its obligations under the Agreement, without Customer being able to assert any claim to compliance, compensation and/or dissolution.
 2. Force majeure between parties means, in addition to what is understood in the law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, on which Like it a Lot cannot exert any influence, but as a result of which Like it a Lot is unable to fulfill obligations. This includes (but is not limited to): strikes in the company of Like it a Lot or of Third Parties on which Like it a Lot depends in any way for the implementation of the Agreement, danger of war, war, insurrection, molestation, boycott, epidemics, pandemics, disruptions or impediments in traffic or transport, restrictive measures by the government, scarcity of raw materials, untimely delivery of raw materials or other required materials or failure to deliver, bankruptcy or suspension of payment at one or more of its suppliers or engaged third parties, natural disasters, weather conditions as a result of which the work cannot be performed adequately, electricity failures, failure of the internet, computer network or telecommunications facilities and hindering health complaints or death of key personnel of Like it a Lot (including – but not limited to – its board (members)).
 3. Like it a Lot also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment of the Agreement occurs after Like it a Lot should have fulfilled its obligation.

 

Article 12.       Termination and suspension

 1. Like it a Lot reserves the right to suspend obligations under Agreements if Customer does not fulfill all its obligations arising from this or any other Agreement with Like it a Lot.
 2. In addition to the other rights to termination arising from the law and the Agreement, Like it a Lot is entitled to terminate the Agreement by means of an extrajudicial declaration if it fears a deterioration of Customer’s solvency, Customer has been declared bankrupt (or an equivalent thereof), has applied for Customer suspension of payment (or an equivalent thereof), or Customer ceases or intends to cease operations.

 

 

 

 1. Insofar as Customer has a power to terminate, this is limited to termination of the order or part thereof in which Like it a Lot has imputably failed. In that case, parties have an obligation to undo all mutually delivered performances that relate to the relevant order or part thereof. The power to terminate does not apply to subsequent assignments / order.
 2. If the Agreement is terminated by Like it a Lot in accordance with the previous paragraphs, Customer must pay the remaining part of the principal, without prejudice to Like it a Lot’s right to claim additional compensation if the actual damage is higher.

 

Article 13.       Intellectual property rights

 1. Like it a Lot reserves the rights and powers accruing to it on the basis of its intellectual property rights, including, but not limited to, the designs, images, drawings, (trial) models, software, trademark rights and the associated goodwill, copyrights connected to and related to the products, including the rights to the labels and advertisements. Like it a Lot has the right to use the knowledge gained by the implementation of an agreement for other purposes, provided that no confidential information of Customer is disclosed to third parties.
 2. New Rebels, Justified and Piace Molto are registered trademarks and logos of Like it a Lot.
 3. Like it a Lot is not aware of infringements of the rights of third parties with regard to the goods delivered by it.
 4. If Customer notices that the products of Like it a Lot infringe any intellectual property right belonging to a third party, or that a third party infringes an intellectual property right belonging to Like it a Lot, Customer must inform Like it a Lot immediately.
 5. Customer is not entitled to repackage Like it a Lot products, unless they are delivered in bulk packaging by Like it a Lot to Customer and it has been agreed in writing that Customer may (re)package the products in Customer packaging. For all its products sold and still to be sold under private label, Customer must at all times be able to demonstrate by means of the relevant batch numbers from which Like it a Lot shipments they originate and to make this known to Like it a Lot at its first request.
 6. Customer warrants that all materials or data provided to Like it a Lot by Customer (or third parties on behalf of Customer) under the Agreement are free from the intellectual property rights of Third Parties. Customer indemnifies Like it a Lot against claims by third parties with regard to intellectual property rights on materials or data provided by Customer, which are used in the implementation of the Agreement. Customer is obliged to pay compensation for all damage that Like it a Lot suffers as a result of claims with regard to rights claimed by third parties. Furthermore, Customer is obliged to provide Like it a Lot with all assistance in and out of court with regard to such claims.

 

Article 14.       Right of retention

 1. When Like it a Lot has goods from Customer in its possession, Like it a Lot is entitled to keep these goods in its possession until payment of all claims has taken place that Like it a Lot has against Customer at that moment, including, but not limited to, claims arising from the Agreement, any other agreement and claims arise under the law.
 2. Customer is not entitled to a right of retention.

 

Article 15.       Liability and Indemnification

 1. Except in the case of intent or gross negligence on the part of Like it a Lot, Like it a Lot is never liable for damage as a result of defects in or to products sold, services rendered or work performed, both at the Customer and at third parties. Like it a Lot is also not liable for errors by staff or third parties engaged by Like it a Lot in the context of the implementation of the Agreement, except in the case of intent or gross negligence on the part of managerial staff or third parties engaged by manager.

 

 

 

 1. The liability of Like it a Lot is in all cases limited to the amount that its liability insurance pays out in the particular case, but will be the amount of the invoice value of the order in the event of liability for a shortcoming in the fulfillment of an Agreement for delivery, at least to that part of the order to which the liability relates. In other cases, if the insurer of Like it a Lot does not pay out, the liability of Like it a Lot is at all times limited to the amount of € 2,500 (in words: two thousand five hundred Euros).
 2. Like it a Lot is only liable for direct damage. Direct damage is understood to mean the reasonable costs to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage referred to in this paragraph and any reasonable costs incurred to have the defective performance of Like it a Lot comply with the Agreement, insofar as these can be attributed to Like it a Lot and reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as Customer demonstrates that these costs have led to limitation of the direct damage as referred to in these terms and conditions.
 3. Like it a Lot is never liable for indirect damage, including, but not limited to, lost profit, lost savings, business interruption, personal injury and damage to third parties, not even in the event of non-compliance or improper fulfillment of a repair obligation.
 4. If Customer should fail to comply with the Agreement, Customer is liable for all damage on the part of Like it a Lot that has arisen directly or indirectly as a result, such as (but not limited to) lost profits, lost savings and other trading losses.
 5. Customer indemnifies Like it a Lot against (possible) claims from third parties related to the implementation of the Agreement. All costs and damage on the part of Like it a Lot that arise as a result will be fully borne by Customer. This indemnification obligation does not apply if the claim by third parties is the result of like it a Lot’s willful reckless or intentional act.
 6. Claims and other powers of Customer on any account whatsoever towards Like it a Lot lapse in any case after the expiry of 1 year from the moment a fact occurs based on which Customer acquires these rights and/or powers towards Like it a Lot.

 

Article 16.       Marketing and communication

 1. Customer grants Like it a Lot the right to use the (trade) name(s), place of business, logo(s) and other indications related to Customer for marketing purposes. The previous indications can be used, among other (but not exclusively) to promote Like it a Lot and as a reference on social media and / or the Like it a Lot website.
 2. Like it a Lot grants Customer the right to use the brands and logos as indicated on the items that Customer buys and receives from Like it a Lot for marketing purposes, including mention on social media and website(s).

 

Article 17.       Confidentiality

 1. Customer is obliged to maintain confidentiality of all data, information and knowledge obtained from Like it a Lot of which Customer knows or should have known the confidentiality.
 2. Customer guarantees and warrants that its employees, third parties and advisors engaged by it will adhere to the same confidentiality obligation.

 

Article 18.       Data and privacy

 1. Unless otherwise agreed in writing with Customer, Like it a Lot may, without further restrictions, store, process and (re)use all information, insofar as this information cannot be regarded as personal data, that Like it a Lot obtains both in the phase prior to the conclusion of an Agreement and during the implementation of an Agreement.
 2. Insofar as Like it a Lot and Customer share personal data with each other in the context of the (possible) conclusion of an Agreement or in the implementation of an Agreement, they will reasonably comply with the requirements arising from the applicable privacy legislation.

 

 

 

 1. Customer guarantees that – in view of the nature of the data and the state of the art – it will take appropriate technical and organizational measures to protect any personal data that Customer receives from Like it a Lot.
 2. Customer guarantees that all data (such as personal data) that it makes available to Like it a Lot has been obtained lawfully, has been made available to Like it a Lot in a lawful and secure manner and that the data does not infringe any rights of third parties. Customer indemnifies Like it a Lot against all claims or actions of public authorities and/or individuals against Like it a Lot, arising from any infringement by Customer and/or its processor of any third-party rights or obligations arising from privacy legislation.
 3. With regard to all data and personal data that Like it a Lot receives from Customer, Like it a Lot will take all necessary security measures and observe complete confidentiality, unless disclosure is necessary for the implementation of an agreement or compliance with a legal provision or court order.

 

Article 19.       Applicable law and disputes

 1. The Agreement, these General Terms and Conditions and any agreements arising from the Agreement are exclusively governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods is excluded.
 2. All disputes that may arise between parties will be settled in the first instance by the District Court of the Northern Netherlands, Assen location, this except insofar as mandatory rules of jurisdiction would preclude this choice.

 

Article 20.       Other provisions

 1. If any article or part of a certain article in the Agreement and the present General Terms and Conditions should prove to be invalid or voidable, the other conditions remain in force and the invalid article or part thereof is deemed to have been converted in such a way that it is brought in accordance with the apparent intentions of Like it a Lot, in such a way that the article is no longer invalid or voidable.
 2. These General Terms and Conditions have been filed with the Chamber of Commerce in Groningen under number 81706448.
 3. Unless explicitly agreed otherwise, the most recently filed version of these terms and conditions applies each time.
 4. The Dutch text of the general terms and conditions is always decisive for the explanation thereof.

Like it a Lot has the right to unilaterally amend these general terms and conditions and to declare them applicable to the existing Agreements. Customer will be informed in writing or by email of the new version of these general terms and conditions and of the date of entry into force.

 1. Please contact Like it a Lot for questions and / or remarks. Contact details can be found on our website https://www.likeitalot.nl.

 

***